Tupakointikielto asunto-osakeyhtiössä


Tupakointikielto asunto-osakeyhtiöissä

Tupakkalaki säätelee tupakointikieltoa asunto-osakeyhtiöissä. Lähtökohtana on ollut että huoneiston sisällä kenellä tahansa on oikeus tupakoida, jos niin haluaa. Korkein oikeus on alla olevassa päätöksessään KKO 2008:7 kumonnut yhtiökokouksen päätöksen parveketupakoinnin kieltämisestä ja perustellut päätöstä "asunto-osakeyhtiöllä on oikeus puuttua asukkaan sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa muille asukkaille kohtuutonta haittaa, häiriötä tai rasitusta, ja ryhtyä korjauksen saamiseksi niihin toimenpiteisiin, joihin asunto-osakeyhtiölaki antaa mahdollisuuden" mutta tässä tilanteessa ei haitta ollut liian suuri ottaen huomioo, että "osakkeenomistajat ovat velvollisia kohtuullisessa määrin sietämään toisten osakkeenomistajien ja muiden asukkaiden taholta tulevia häiriöitä."

Vuokranantajalla on oikeus rajoittaa tupakointia vuokrasopimuksessa kieltämällä se. Yhtiö ei voi kuitenkaan kieltää tupakointia huoneistossa. Se kuuluu omistajan tai vuokralaisen oikeuksiin (jos ei vuokrasopimuksessa rajoitettu). Yhtiö voi kuitenkin kieltää järjestyssäännöissä tai erillisenä päätöksenä tupakoinnin yleisissä/yhteisissä tiloissa yksinkertaisella enemmistöllä esim. pihalla.

Huoneistoissa ja niiden parvekkeilla tai huoneiston piha-alueella tupakointikielto vaatii tupakkalain mukaisesti kunnan päätöksen tupakkalain edellytysten täyttyessä. Korkein hallinto-oikeus on antanut kaksi päätöstä KHO 2021:162 ja KHO 2023:111, joissa on hyväksytty kunnan määräämä tupakointikielto huoneistoissa koska tupakasavua ei voitu eikä voida ehkäistä korjaustoimenpiteillä kohtuullisilla kustannuksilla.

Tupakoinnin kieltämistä koskeva hakemus voidaan tehdä esim.lomakkeellaTupakkalaki

78 §
Asuntoyhteisön tupakointikiellot
Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida.

Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. (13.4.2022/283)

79 § (29.12.2016/1374)
Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön
Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Kunnan on peruutettava määräämänsä tupakointikielto asuntoyhteisön hakemuksesta, jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita. Kielto voidaan peruuttaa myös tilan haltijan hakemuksesta, jos asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta hae kiellon peruuttamista. Tarkempia säännöksiä tupakointikieltoa ja sen peruuttamista koskevan hakemuksen tekemisestä ja asuntoyhteisön toimittaman kuulemisen kirjaamisesta hakemukseen voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kuuleminen katsotaan toteutetuksi, jos asuntoyhteisö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöksentekoa tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen:

1) omistusoikeuden perusteella tiloja hallitsevalle siihen postiosoitteeseen, joka on asuntoyhteisön tiedossa, tai siihen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaavaan teleosoitteeseen, jonka haltija on ilmoittanut asuntoyhteisölle; sekä

2) vuokraoikeuden tai muun vastaavan oikeuden perusteella tiloja hallitsevalle rakennuksen yleisesti käytettävälle ilmoitustaululle tai hänen hallitsemaansa huoneistoon.

Lue KKO 2008:7