Kunnossapitovastuu 4 luku

Kunnossapitovastuu 4 luku


HE 24/2009: Luvun 1—3 §:ssä säädettäisiin kunnossapitovastuun
jakautumisesta osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Luvun 4 ja 5 §:ssä säädettäisiin osakkeenomistajan oikeudesta teettää yhtiön vastuulle kuuluva kunnossapitotyö yhtiön laiminlyötyä kunnossapitovelvoitteensa ja vastaavasti yhtiön oikeudesta teettää osakkeenomistajan vastuulle kuuluva kunnossapitotyö tämän laiminlyötyä kunnossapitovelvoitteensa.

Luvun 6—9 §:ssä säädettäisiin yhtiön ja osakkeenomistajan
velvollisuudesta ilmoittaa aikomastaan kunnossapitotyöstä,
osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa sellaisesta havaitsemastaan viasta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle, sekä yhtiön oikeudesta valvoa osakkeenomistajan toteuttamaa kunnossapitotyötä.


1§.Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

.Yhtiön kunnossapitovastuu

.Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

4§.Kunnossapitotyön teettäminen osakehuoneistossa
5§.Kunnossapitotyön teettäminen yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa
6§.Yhtiön ilmoitusvelvollisuus

7§.Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnossapitotyöstä

8§.Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus yhtiölle kuuluvasta kunnossapidosta
9§.Kunnossapitotyön valvonta
10§.Viranomaisen lupa ja kunnossapitotyö tuomioistuimen päätöksellä