Aikaisemmin lisätyt kysymykset ja tapaukset:

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISUT:

KKO 2021:12

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan lunastusvaatimus tuli esittää 14 päivän kuluessa siitä, kun hallitus oli ilmoittanut lunastusoikeudesta osakkeenomistajille.

KKO:2020:28

yhtiökokous oli päättänyt ottaa osakkeenomistajan hallitsemat huoneistot kiinteistöosakeyhtiön hallintaan.

KKO:2019:38
Yhtiöjärjestyksessä määrätään huoneiston käyttötarkoitus. Sen vastainen käyttäminen on kiellettyä. Yhtiöllä on mahdollisuus varoitusten jälkeen ottaa huoneisto haltuun AOYL 8 luvun mukaisesti mikäli varoitus ei tehoa. Haltuunotto

KKO:2018:55
Asunto-osakeyhtiö A ja sen osakkeenomistaja B olivat hovioikeudessa järjestetyssä sovitteluistunnossa päässeet sovintoon hovioikeudessa B:n valituksen johdosta vireillä olevassa riita-asiassaan sekä samalla ainakin alustavasti sopineet A:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Sovittelija oli sovitteluistunnon jälkeen ennen sovinnon vahvistamista vielä

KKO:2017:22
Asunto-osakeyhtiö - Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Alle 30-vuotias A oli ostanut asunto-osakeyhtiön osakkeet ja asunut huoneistossa sen valmistumisesta lukien. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön asunnoissa saivat asua sellaiset henkilöt, jotka olivat täyttäneet 55 vuotta, tai sellaiset ruokakunnat, joiden joku jäsen täytti saman ehdon.


KKO:2017:2

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oli lunastuslauseke, jonka mukaan yhtiön osakkaat ovat oikeutetut lunastamaan osakkeen, jos osake kaupan, vaihdon tai lahjan kautta siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle.
KKO:2016:43
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Yhdenvertaisuus Yhtiöjärjestys - Yhtiövastike - Käyttömaksu
Asunto-osakeyhtiössä oli yhtiön yhteisissä tiloissa pyykkitupa. Yhtiökokous oli päättänyt, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla eikä käytöstä peritä erillistä käyttömaksua. Korkein

KKO:2016:33
Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan vuokralainen oli aiheuttanut vesivahingon jäämällä
suihkussa makaamaan kylpyhuoneen lattiakaivon päälle suihkun ollessa päällä. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että asunnon vuokralle antanut osakkeenomistaja ei ollut velvollinen korvaamaan vuokralaisen menettelystä asunto-osakeyhtiölle
aiheutunutta vahinkoa.

KKO:2015:87
Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Rakennuksen kunnossapito 1950-luvulla rakennetun talon kylpyhuoneissa oli alun perin ollut ammeet. Vedeneristyksenä lattiassa oli ollut bitumisivelty huopa, joka oli sijainnut holvilaatan päällä.

KKO:2015:19

A, yhtiö B ja C olivat kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistajia.
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita neljää rantakaavan mukaista tonttia ja niille rakennettavia loma-asuntorakennuksia. Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli 6.6.2003 valtuuttanut C:n hakemaan rakennuslupaa rakennuspaikalle 3 siten, että rakennukset sijaitsevat

KKO:2013:75

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukainen lunastuslauseke on ollut lunastusvaatimuksen esittämisajan osalta tehoton ja mitätön, koska se on pakottavan lainsäädännön vastainen.

KKO 2013:74

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Hallitus - Toimikausi - Yhtiökokouksen koolle kutsuminen.

KKO:2012:88

Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Yhtiöjärjestys - Hallinta

KKO:2011:39
Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokouksen päätettyä olla myöntämättä lupaa muutostöille A vaati yhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa, että A oikeutetaan tekemään muutostyöt ja että yhtiö velvoitetaan hakemaan rakennusviranomaisten lupa muutostöille tai A oikeutetaan hakemaan lupa. Koska muutostöiden katsottiin edellyttävän yhtiöjärjestyksen muuttamista, ei A:n kannetta voitu hyväksyä.
AsOYL (809/1991) 77 §

KKO:2010:17
Asunto-osakeyhtiö - Isännöitsijäntodistus - Hallituksen jäsenen vastuu- Asuntokauppa - Asuntokauppalain soveltaminen- Vahingonkorvaus
AsOYL 55 § OYL 15 luku 1 § (734/1978)
AsuntokauppaL 6 luku 27 § (843/1994)
AsuntokauppaL 7 luku 1 §

KKO:2009:22

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiövastike - Vesimaksu - Yhtiöjärjestyksen tulkinta - Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen

KKO:2009:16
Julkinen haaste, asunto-osakeyhtiö - Grynderi

KKO:2009:60

Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Rakennuksen kunnossapito

KKO:2008:64

Asunto-osakkeiden ostajien oli korvattava osakkeiden
lunastajallehuoneiston arvonalennus, joka oli aiheutunut heidän lunastusaikana aloittamistaan kunnostustöistä.

KKO:2007:15
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Yhtiövastike - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot
Kysymys kylpyhuoneiden korjauskustannustenvastikerahoittamista koskevan asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen pätevyydestä.


KKO:2007:62
Laiminlyöntirikos, Kuolemantuottamus,
Asunto-osakeyhtiö.
Hallituksen jäsenen vastuu Asunto-osakeyhtiön omistamassa
rakennuksessa asioinut henkilö oli saanut surmansa jäälohkareen pudottua katolta hänen päähänsä.

KKO:2006:18
Asuntokauppa - Turva-asiakirjojen säilyttäjän vastuu
Vahingonkorvaus
AsuntokauppaL 2 luku 12 § 2 mom
AsuntokauppaL 2 luku 16 § 1 mom

KKO:2005:96
Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä liikehuoneistoksi määrätyn huoneiston käyttötarkoitus oli rakennusluvassa määritelty myymälähuoneistoksi.
Osakkeenomistajan vaatimukseen saada muuttaa huoneisto ravintolaksi oli sovellettava mitä asunto-osakeyhtiölain 77 §:ssä säädetään muutostöistä.
AsOYL 77 §


KKO:2005:83
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt uusia rakennuksensa


KKO:2005:65
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite
Asunto-osakeyhtiön
kaikki osakkeenomistajat olivat yhtiökokouksessa yksimielisesti päättäneet kohdistaa yhtiön ottamat lainat osakkeenomistajien kesken

KKO:2005:26
Asuntoosakeyhtiö - Asunto - osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Yhtiökokouksen päätöksen moite
Osakkeenomistajilla
ei ollut asunto-osakeyhtiölain 77 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta muutostöihin rivitalohuoneistonsa edustalla olleella piha-alueella, kun yhtiöjärjestyksessä ei ollut määrätty, että heidän omistamansa osakkeet oikeuttivat myös tämän tilan hallintaan.
AsOYL 77 § 1 mom


KKO:2005:83

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt
uusia rakennuksensa julkisivukorjauksen yhteydessä eräiden parvekkeiden lasitukset ja asentaa lasitukset sellaisiin parvekkeisiin, joissa niitä ei aikaisemmin ollut ollut, sekä rahoittaa toimenpiteet kaikilta osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla.

KKO:2004:91
Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen
Asunto-osakeyhtiön

yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla oli oikeus lunastaa yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle siirtyvät osakkeet. Aviopuolisot A ja B, joista vain A oli osakkeenomistaja, ostivat yhdessä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhtiön osakkeen. Osakkeenomistaja C esitti määräajassa lunastusvaatimuksen B:n ostamasta osakkeen
määräosasta

KKO:2004:84
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiövastike

Asunto-osakeyhtiönvesimaksu

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistokohtaisesti kulutetusta vedestä perittiin vesimaksu, jonka perusteena käytettiin huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärää.

KKO:2003:131
Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistaja - Osakkeenomistajan muutostyö.
Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat olivat vuonna 1975 teettäneet hallinnassaan olleissa tiloissa muutostöitä, joilla huoneiston yhteydessä ollut kellari- ja ullakkotila oli yhtiön suostumuksin otettu asumiskäyttöön.
mukaisesti.

KKO:2003:80
Asunto-osakeyhtiö
- Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Rakennuksen kunnossapito -
Osakkeenomistajan muutostyö - Korjauskustannukset
Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen eräässä huoneistossa oli rakennuksen virheellisestä rakennustavasta johtuneiden kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä jouduttu uusimaan osakkeenomistajan huoneistoon hankkima,
yhtiön muiden huoneistojen tasoa kalliimpi lattian pinnoite ja
lämmitysjärjestelmä.

KKO:2002:80
A, joka omisti asunto-osakeyhtiö X:n tietyt osakkeet yhdessä
aviopuolisonsa B:n kanssa, oli yksin nostanut X:n yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi julistamista koskevan kanteen. Yhtiön väitettyä
vastauksessaan, ettei A:lla ollut oikeutta yksin ajaa kannetta,
käräjäoikeus jätti kanteen tällä perusteella tutkimatta.
A:n oikeus ajaa kannetta määräytyi asunto-osakeyhtiölain 3 §:n säännös huomioon ottaen eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain eikä osakeyhtiölain mukaan.

KKO:2003:33


Osakeyhtiö ja osakas ovat erillisiä eikä osakas vastaa osakeyhtiön veloista. Mutta voiko osakkeenomistaja joutua vastuuseen yhtiön veloista jos yhtiö jatkuvasti perii osakkeenomistajilta liian vähäistä vastiketta ja tästä aiheutuu velkojille vahinkoa?

KKO:2000:23
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa, jossa yhtiön koko osakekanta oli edustettuna, kokouksen puheenjohtaja A ei ottanut käsiteltäväksi työjärjestyskysymyksenä esitettyä vaatimusta puheenjohtajan vaihtamisesta. Tämän johdosta osakkeenomistajat A:ta lukuunottamatta
siirtyivät viereiseen huoneeseen jatkaakseen siellä yhtiökokousta valitsemansa uuden puheenjohtajan johdolla. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla yhtiökokouksen katsottiin pätevästi päättäneen puheenjohtajan ja kokoustilan vaihtamisesta.

KKO:1999:96

A oli asunto-osakkeiden kauppakirjassa sitoutunut vastaamaan ostajaan nähden asunto-osakeyhtiölle mahdollisesti maksettaviksi tulevista huoneistoon kohdistuvista hissin rakentamiskustannuksista.
Ehto katsottiin A:n ja ostajan väliseksi vastuunjako-ehdoksi, jolla A ei ollut sitoutunut vastaamaan yhtiölle sanotuista kustannuksista.
KKO:1999:42
Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ennen asunto-osakeyhtiölain (809/1991) voimaantuloa
otetun lunastuslausekkeen lunastushintaa koskevaa määräystä muutettiin varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n nojalla.
AsOYL 93 § 2 mom
OikTL 36 §

KKO:1998:28
Kysymys siitä, oliko liukastumisvahingon tapahtumispaikkaa pidettävä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna jalkakäytävänä ja siten asuntoosakeyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvana alueena. L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4_§_1_mom

KKO:1998:105

Huoneisto, jonka yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus oli liikehuoneisto, oli aikanaan suunniteltu kahvilakäyttöön ja siihen oli sen vuoksi asennettu tehokkaampi ilmanvaihtojärjestelmä kuin talon muihin huoneistoihin. Huoneistossa ei ollut toiminut kahvilaa tai
ravintolaa ennen kuin osakkeenomistajan vuokralainen aloitti siinä pelisali- ja baaritoiminnan. Kahvila- tai ravintolatoiminnan harjoittaminen edellytti nykyisten rakentamismääräysten mukaan
tehokkaampaa ilmanvaihtoa kuin oli vaadittu rakennuksen valmistuessa.


KKO:1998:61
Asunto-osakeyhtiön piha-aluetta ei ollut yhtiöjärjestyksessä jaettu osakkeenomistajien hallintaan. Kysymys siitä, loukkasivatko yhtiökokouksen päätökset piha-alueen jakamisesta ja käytöstä osakkaiden yhdenvertaisuutta.
AsOYL 46 §


KKO:1998:20

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan uusien
asuinhuoneistojen yhtiövastikkeet olivat puolitoistakertaisia vanhojen asuinhuoneistojen vastikkeisiin verrattuna. Yhtiökokouksessa oli päätetty kattaa yhtiön rakennuksen julkisivu- ja ikkunakorjausten aiheuttamat kustannukset rahoitusvastikkeella yhtiöjärjestyksen mukaisia
perusteita noudattaen. Kysymys siitä, oliko päätös omansa tuottamaan vanhoille osakkeenomistajille asunto-osakeyhtiölain 46 §:ssä tarkoitettua epäoikeutettua etua uusien osakkeenomistajien
kustannuksella.

KKO:1998:19

Asunto-osakeyhtiön rakennukseen oli erään peruskorjauksen
yhteydessä rakennettu ullakkohuoneistoja. Yhtiöjärjestykseen tuolloin tehdyn muutoksen mukaan näistä uusista asuinhuoneistoista oli maksettava noin puolitoistakertaista vastiketta vanhoihin asuinhuoneistoihin verrattuna. Kysymys yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta koskevan
määräyksen kohtuullistamisesta.

KKO:1992:49

Vuonna 1915 perustettu osakeyhtiö, joka omisti asuinkerrostalon, muutettiin 1957 asunto-osakeyhtiöksi.

KKO:1991:160
Pesuhuoneen lattiaan kiinnitetty muovimatto on saattanut laadultaan olla huoneistojen sisustukseen käytettävää materiaalia. Koska se kuitenkin oli pesuhuoneen lattiarakenteen ainoana vesieristeenä, se oli sellainen rakenteen osa, josta asunto-osakeyhtiö vastasi.

KKO:1989:146
Asunto-osakeyhtiön osakas ei ollut velvollinen
suorittamaan


KKO:1984-II-188
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiölle maksettava vastike
Perusteettoman edun palauttaminen


HOVIOIKEUDEN RATKAISUT:

HelHo 16.12.2020

Osakkaan vai yhtiön kunnossapitovastuu, putkivuodot?

TuHo 29.11.2019

Osakkaan muutostyö ilmalämpöpumppu, johon VALITUSLUPA MYÖNNETTY KKO

HelHo 10.5.2019

Osakkaan korjausoikeus Asoy:ssä.

HelHo 14.5.2019

Yhtiön korjausvelvollisuus ja vastikelisäys.

VaaHo 11.4.2019

Asoy Vastuu osakas hiekoituksesta.

VaaHo 8.11.2018

Putkiremontti ja korjaustapa, kynnys liian korkea?

HelHo 30.10.2018
Osakkeenomistajan korjausoikeus ja yhtiön korvausvastuu kun yhtiö ei ryhdy ajoissa selvittely- ja korjaustoimiin osakkaan ilmoitettua viasta.

TuHo 26.9.2018

Suihkun tulviminen osakkaan vai yhtiön korvausvastuu

HelHO 22.12.2017

Yhtiön suorittaman korjauksen huolellisuus ja vahingonkorvaus osakkaalle

HelHo 3.5.2017

Ullakkorakentaminen, kattoikkunat, hyväksyntä


TuHo 25.4.2017

Hallituksen jäsenen vastuu

HelHo 4.4.2017

Osakasremontin valvontakulut?

HelHo 3.2.2016

Asoy pesukonevuoto tuottamus

HelHo 17.11.2015

Osakkaan korjaus ja asoy hyväksyntä

HelHo 7.3.2014

Osakkaan huolenpitovelvoite ja yhtiön kunnossapitovastuu ja selvitysvelvollisuus?

HelHo 9.1.2014

Osakkeenomistajan yhdenvertaisuus ja korjausvastuuta koskeva yhtiöjärjestyksen muutos?

HelHo 11.11.2011

Yhtiön korjausoikeus osakkaan tiloissa?

HelHo 19.1.2006

Putkiremontti ja kylpyhuoneen pienentyminen, ei korvausta?