Vuotovahingot, vesivahingot ja kosteusvauriot

Vuotovahingot, vesivahingot ja kosteusvauriot

Vesivahinko ja kosteusvaurio on tyypillinen vahinkotilanne rakennuksissa. Syynä voi olla oma huolimattomuus, naapurin huolimattomuus, asunto-osakeyhtiön tai osakkeenomistajan huolimattomuus tai kokonaan ulkopuolisen huolimattomuus esim. urakoitsijan huolimattomuus tai puhdas sattuma eli tapaturma, jolloin kenelläkään ei ole selvää tuottamusta eli huolimattomuutta vahingon syntymiseen.

Korvausta voidaan vaatia huolimattomasti menetelleeltä. Korvattavuutta tarkastellaan silloin pääasiassa vahingonkorvauslain, asunto-osakeyhtiölain, kuluttajasuojalain, vakuutusehtojen mutta myös muiden lakien perusteella. Mikäli korvausta haetaan vakuutuksista on tutustuttava tapaukseen sovellettaviin vakuutusehtoihin. Vaikka vakuutusehdot näyttävät samanlaisilta, ne eivät sitä ole juuri yksityiskohtien kuten rajoitusehtojen osalta. Korvattavuudella on itse asiassa isoja eroja.

Asunto-osakkeen osakkeenomistaja vastaa omasta huolimattomasta menettelystään ja siitä aiheutuvista vahingoista. Esimerkiksi hanan vuotamisesta ilmoittamisen laiminlyönti ja aiheutuneet vahingot voivat johtaa korjausvastuuseen. Homepilkkujen muodostuminen pesuhuoneen seinille on ilmoitettava isännöitsijälle. Hankalia ja yllättävän yleisiä vahinkoja ovat suihkuun nukahtamiset tai sammumiset. Vuotovahingot suihkuvesin tulviessa alakertoihin ovat isot ja niistä vastaa osakkeenomistaja, jos nukahtaa suihkuun. Osakkeenomistajan oma vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa vahinkoja koska ehdoissa on rajoitusehtoja ja sama koskee taloyhtiön vakuutusta. Pesukoneen vesihanan sulkematta jättäminen poissaolon ajaksi ja siitä aiheutuva vuotovahinko jää ainakin osittain asukkaan vastattavaksi suojeluohjeen laiminlyönnistä takia.

Osakkeenomistaja ei vastaa vuokralaisen huolimattomasta menettelystä, jos tämä esim. nukahtaa tai sammuu suihkuun. Tästä on Korkein oikeus antanut päätöksen KKO 2016:33. Tapauksessa todettiin myös, että osakkeenomistaja ei vastaa siitä, että vuokralainen ei ole ottanut vastuuvakuutusta. Vuokralainen vastaa vahingoista yksin. Tosin tässä tapauksessa soviteltiin korvausta puoleen ja loput jäivät asunto-osakeyhtiölle.

Osakkeenomistajan on meneteltävä huolellisesti vuokralaisen osalta. Joissain tilanteissa on katsottu, että osakkeenomistaja on vastuussa ( VaaHo 17.6.2020 https://www.asoyriidat.fi/vaaho-17.6.2020-vuokrana... vuokralaisen vaihtuessa vesijohtoliitäntöjen tulppausten tarkistaminen) kun taas joissain ei ole ollut vastuussa ( HelHo 31.5.2018 https://www.asoyriidat.fi/helho-31.5.2018-milloin-... allaskaapin putken vuodosta ilmoittaminen). Helsingin hovioikeus on Finlex-ratkaisussaan HelHO 2015:11 (HelHo 23.4.2015) katsonut, että vuokranantaja ei ollut vastuussa vuokratussa asunnossa keittiön altaan viemäriputken väitetysti allaskaapissa säilytetyn liiallisen tavaran aiheuttamasta irtoamisesta johtuneesta vesivahingosta. Ratkaisun perustelujen kappaleissa 36 ja 37 hovioikeus on AsOyL:n esitöiden mukaisesti todennut, että vaikka vuokranantajan tulee aika ajoin tarkastaa huoneistonsa, vuokranantajan on voitava pitkälle luottaa siihen, että vuokralainen ilmoittaa vioista vuokranantajalle, koska se on myös vuokralaisen edun mukaista. Sen sijaan ratkaisussa katsottiin, että vuokranantaja vastaa suihkutilan vuotovahingosta koska oli tullut tietämään sen ongelmista, jolloin siihen kohdistui valvontavastuuta.

Vahinko voi olla myös tapaturmainen eli aiheutua ilman mitään huolimattomuutta esimerkiksi putkivuodot ikääntyneissä putkissa ja viemäreissä voivat olla tällaisia. Myös laitevirheet voivat olla tapaturmaisia.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiön velvollisuus on korjata huoneiston sisäosat vain perustasoon silloin, kun ne vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Perustason vaihtelee eri yhtiöissä mutta yleensä perustasoon ei kuulu esimerkiksi paneelit, kaakelit, parketit jne. elleivät ole kaikissa asunnoissa jo alusta alkaen asennettuina.

Laitteen valmistajalla on velvollisuus huolehtia laitteen käytön ohjeistuksesta ja teknisestä toimivuudesta ja tuotevastuu saattaa johtaa valmistajan tai myyjän korvauksiin, jos esim. uusi pesukone aiheuttaa vesivahingon. Silloin sovellettavaksi tulee tuotevastuulaki ja kuluttajansuojalaki.

Kotivakuutukset korvaavat suurimman osan äkillisistä ennalta-arvaamattomista vahingoista. Vakuutusyhtiöillä on kuitenkin ehdoissaan paljon rajoituksia vahingoista, joita ei korvata. Esimerkiksi asennusvirheestä johtuvia vahinkoja ei korvata. Niistä vastaa asentaja tai tarkemmin asentajan työnantaja yritys ja asentajan yrityksen ottama vastuuvakuutusyhtiö.

Asennusvirheet ovat tyypillisiä vuotovahinkojen syitä. Esim. astianpesukoneen vesiletkun väärä asennustapa (ilman suojaputkea) ja sen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata osakkeenomistajan kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta. Korvaus menee asentajan vastuulle. Katso Fine 2017 https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...

Urakoitsijaa valittaessa sovitaan usein, että urakoitsijalla on vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen ehdot kuitenkin ratkaisevat, mikä on urakoitsijan vastuuvakuutusyhtiön korvausvelvollisuus vahingon sattuessa. Ehdoissa saatetaan poissulkea juuri se mitä on haluttu vakuuttaa eli urakoitsijan työsuoritus. Näin oli esim. tapauksessa FINE 21.08.2019 FINE-019501 (2019), jossa vakuutusehdoissa oli rajoitusehto, ettei siitä korvata sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä, taikka kustannuksia, jotka aiheutuvat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta (siis itse työsuoritus). Omakotitalolle aiheutuneet vuotovahingot (käyttövesiputken puristusliitoksen aiheuttamat) jäivät korvaamatta.
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...

Toisessa tapauksessa FINE VKL 309/10 10.03.2011 (sprinklerijärjestelmän virheasennuksen vuotovahinko) oli kysymys vakuutusehdon rajauksesta, että korvattavuus edellyttää vahingonkorvauslain korvattavuutta. Siinä vakuutuskorvausta suositeltiin maksettavaksi.

https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...

Myös asunto-osakkeen omistaja valitessaan asentajaa saattaa menetellä tuottamuksellisesti, mikäli valitsee selvästi osaamattoman asentajan tekemään asennustyötä.

Tee-se-itse asennuksista vastaa virheistä tekijä itse. Asuntokaupoissa tällaiset vahingot voivat tulla korvattaviksi monia vuosia asennuksen jälkeen ja jos asennus on laiton putki- tai sähköasennus vastaa henkilö siitä 10 vuotta asuntokaupan jälkeen, vaikka asennus olisi tehty (alle) 10 vuotta ennen kauppaa. Ja henkilövahingot eivät vanhene koskaan. Tee-se-itse asennuksista asuntokaupoissa katso Turun hovioikeus 25.4.2012 https://www.asuntokaupanvirheet.fi/tuho-25.4.2012-...

Uusi osakkeenomistaja ei vastaa edellisen osakkeenomistajan virheellisistä asennuksista ja vuotovahingoista. Niistä korjaus- ja korvausvastuu on asunto-osakeyhtiöllä, koska se vastaa rakenteista ja kosteuseristyksistä (ns. perustasoon asti). Asunto-osakeyhtiö voi vaatia korvauksia entiseltä osakkeenomistajalta, jos asennuksesta ei ole kulunut yli 10 vuotta.

Vedeneristyksen puutteet ovat tyypillisiä virheitä, joista aiheutuu vahinkoja kun vesihana, suihku, wc tai varaaja vuotaa. Vakuutus ei normaalisti korvaa vaurioita, jos vedeneristys puuttuu tai jos esim. lattiakaivo on väärin asennettu. Näissä tilanteissa riidellään usein mikä on oikea, hyvän rakennustavan mukainen asennustapa tai olisiko vedeneristystä ylipäätään pitänyt olla tai olisiko se estänyt vahinkoja tapahtumasta. Korvattavuutta arvioitaessa tehdään syy seuraus eli kausaaliketju arvioita siitä, mikä oli vahingon alkuperäinen pääasiallinen ja todennäköisin syy ja miltä osin vahingot aiheutuivat vuodosta. Salaojajärjestelmien tulvimisvahingot ovat toisinaan korvattavia ja toisinaan taas ei. Katso esim. :
FINE-021594 Kotivakuutus https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Pohjaveden nouseminen kellariin. Salaojapumpun rikkoutuminen. Oliko kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta vahingosta?
FINE-010763 / 28.09.2018 Kiinteistövakuutus https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Vuotovahinko. Viemäriveden nousu lattiakaivosta. Salaojan uppopumpun toimimattomuus. Sulakkeen palaminen. Rajoitusehdon soveltaminen.

Mikäli syytä vahingolle ei voida selvittää jää vahinko korvaamatta ja rakennuksen omistajalle jää vastuu vahingoista. Asunto-osakeyhtiöissä yhtiö vastaa silloin rakenteista ja osakkeenomistaja pinnoille ja irtaimistolle aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen vastaa omasta irtaimistostaan.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan putket ja hanat kuuluvat yhtiölle ja se vastaa niistä aiheutuvista vahingoista. Toisinaan varsinkin pientalo asunto-osakeyhtiöissä yhtiöjärjestykseen on kirjattu kunnossapitovastuu rakenteista, putkista jne. kokonaan tai osittain osakkeenomistajalle. Kirjauksen täytyy kuitenkin olla selvä, jos yhtiön vastuusta halutaan poiketa. Yhtiöjärjestystä tulkintaan sananmuodon mukaisesti. Myöskään aikaisemmin noudatettu vuosiakin jatkunut käytäntö ei siirrä vastuuta osakkeenomistajalle. Katso esim. tapaus Helsingin hovioikeus 16.12.2020 https://www.asoyriidat.fi/helho-16.12.2020-osakkaa...

Asunto-osakeyhtiön huolimattomuus voi tarkoittaa huoltotoimien tai korjaustoimien huolimatonta hoitamista. Mikäli näistä aiheutuu vuotovahinkoja ja kosteusvaurioita vastaa asunto-osakeyhtiö rakenteiden lisäksi muuten osakkeenomistajille kuuluvista pinnoista kuten kalusteista ja parketista jne. Asunto-osakeyhtiön huolimattomuus tarkoittaa silloin isännöitsijän ja hallituksen jäsenten huolimattomuutta. Se voi ilmentyä niin että kuntotutkimuksissa tmv tulee ilmi rakenteen ilmeinen riski ja välittömän vahingon vaara eikä korjaustoimiin ryhdytä esim. kattovuodoissa. Usein kuitenkin korjaukset ovat vaikeasti ennakoitavia ja vanhenevien viemäreiden aiheuttaessa vuotovahinkoja, joita vakuutusyhtiö korjaa ikävähennyksellä oikaistuna vain osittain loppukustannusten jäädessä yhtiölle ja osakkeenomistajille yhtiön (hallituksen) huolimattomuus ei tule kuin äärimmäisessä tilanteessa kyseeseen. Tapauksessa TuHo 13.9.2022 https://www.asoyriidat.fi/tuho-13.9.2022-vahingonk... asunto-osakeyhtiö vastasi huolimattoman urakoitsijan työn valvonnasta osakkeenomistajalle aiheutuneista vahingoista (osittain). Siinä tosi ei ehtinyt vielä tapahtua vuotovahinkoa mutta olisi voinut tulevaisuudessa tapahtua.

Vahingonkorvausten varsinkin epäselvyys- ja riitatilanteissa kannattaa aina keskustella asianajajan kanssa, koska vahingonkorvaus ja vakuutuskorvaus asioissa ollaan tekemisissä vaikeiden juridisten kysymysten kanssa ja vastuukysymysten selvittäminen vaatii oikeudenalan tuntemista ja osaamista. Myös Fineen valittamisessa kannattaa kääntyä asianajajan puoleen koska korvaus saattaa jäädä saamatta kun ei ole osattu selvittää ja vedota oikeisiin seikkoihin.

Fine opas taloyhtiön vakuutuksista
https://www.fine.fi/oppaat/julkaisu/vuokralaisen-o...
Fine opas kotivakuutuksista
https://www.fine.fi/oppaat/julkaisu/kun-kotona-sat...
Fine vesivahinko-opas
https://www.fine.fi/oppaat/julkaisu/vesivahinko-ja...

Fine ratkaisutietokannan vuotovahinkotapauksia


FINE-000410 / 16.08.2017 Kiinteistövakuutus
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Vuotovahinko. Hanakulman tihkuvuoto. Rajoitusehtojen soveltaminen. Rakennusvirhe. Vedeneristys.


FINE-001748 / 13.12.2018 Kiinteistövakuutus
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Vuoto uima-altaan poistoputken liitoksesta. Näyttö vakuutustapahtumasta. Vahingon korvattavuus. Rajoitusehdot. Rakennus- tai asennusvirhe. Vähitellen tapahtuva vahinko.


FINE-001796 / 08.02.2018 Kotivakuutus
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Vuotovahinko. Viemäritukos. Rajoitusehto. Lattiakaivon tai korokerenkaan vuoto. Putken avaamiskustannukset. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Vakuutusturvan olennainen rajoitus.

FINE-001922 / 09.05.2017 Kotivakuutus
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Astianpesukoneen poistoputken vuotovahinko. Asennusvirhe. Vahingon laajuus. Uuden korvauspäätöksen antaminen. Onko kyse korvattavasta vahingosta?

FINE-014350 / 06.02.2019 Kiinteistövakuutus
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Jääkaapin sulamisvedestä aiheutunut vahinko. All risks -vakuutus. Kondenssivesi. Rajoitusehto.

Taloyhtiön (jäljempänä asiakas) vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon asunnon A6 asukas sulatti jääkaappipakastimensa jääkaappiosaan kertynyttä jäätä sammuttamalla laitteen. Sulamisvedet valuivat jääkaapin takana olevaan astiaan, josta vettä tulvi lattialle aiheuttaen vaurioita. Vauriot oli havaittu 27.7.2018. D Oy:n kosteuskartoitusraportin 31.7.2018 mukaan keittiön parkettilattia oli vaurioitunut noin 1 m² alueelta ja betonilattiasta mitattiin kaapin ja pakastimen alta koholla olevia kosteusarvoja. Myös keittiön kaapistossa oli vaurioita. Kysymys kondessivettä koskevasta rajoitusehdosta.
Ratkaisu: ei hyvitystä

FINE-004732 / 16.05.2018 Kotivakuutus
https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokant...
Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta keväällä 2012 pääviemäriputken tukkeutumisesta aiheutuneesta tulvimisvahingosta. Asumisen keskeytyminen.
Ratkaisu: hyvitystä suositeltiin