ASUNTO-OSAKEYHTIÖ, MIKÄ SE ON ?

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka huoneistoista suurin osa on asumiskäytössä.

Sitä säätelee asunto-osakeyhtiölaki eli lyhennettynä AOYL.

Yhtiöjärjestys määrittää sen perussäännöt.

Osakkeenomistaja hallitsee eli asuu tai vuokraa huoneistoa, jonka osakkeet hän omistaa. Eli yhtiö omistaa rakennuksen ja huoneistot ja osakas vain osakkeet.Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaa enemmistöperiaatteella.

Normaalisti asunto-osakeyhtiöissä pidetään yksi yhtiökokous vuodessa, jossa käsitellään yhtiön talouden hoito ja hyväksytään budjetti ja valitaan hallitus.

Hallitus tekee yhtiössä kunnossapitoon liittyvät vuosittaiset huolto- korjaus ja vastaavat päätökset. Isot investoinnit ja peruskorjaukset päätetään kuitenkin yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä.

Isännöitsijän valitsee hallitus ja isännöitsijä toimii asukkaiden yhteyshenkilönä ja hoitaa pävittäiset asiat.

Yksittäistä osakasta suojellaan monin tavoin enemmistön epäoikeudenmukaisia päätöksiä vastaan. Silloinkin on kuitenkin hyvä muistaa, että jos yksittäisen osakkeenomistajan hallintaoikeutta asuntoon tai sen käyttöön tai vastikemaksua ei olennaisesti rikota, enemmistön päätökseen on tyydyttävä.

Asunto-osakeyhtiöissä tehdään merkittäviä päätöksiä enemmistöosakkeenomistajien päätöksillä. Tyypillisiä päätöksiä joista aiheutuu riitaa on vastikeet. Yhtiö saattaa tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksiä peruskorjauksista jotka vastaavat asunto-osakkeen hintaa. Jos korjaukset ovat välttämättömiä ei niitä voi vähemmistö vastustaa vaikka se johtaisi siihen, että joutuu myymään omat osakkeensa, jos ei ole varaa nouseviin vastikkeisiin. Tämä on tilanne varsinkin sellaisissa asunto-osakeyhtiöissä joissa on tehty säästelleen korjauksia tai jätetty ne kokonaan tekemättä. Pankit eivät välttämättä edes rahoita tällaisia korjauksia. Asunto-osakeyhtiöiden konkurssit eivät ole tuntematon ilmiö. Yhtiössä on osakkeenomistajien siten syytä osallistua asioiden hoitoon ja valvoa että hallituksessa on aktiivisia ja osaavia henkilöitä.


In English

WHAT IS A HOUSING COMPANY IN FINLAND

Housing company is a company where most of the flats are used in living.

It is regulated by Housing Company Act

The Articles of Association determine its basic rules. They are individual in each company.

The shareholder controls, i.e. lives or rents, the apartment whose shares he owns. That is, the company owns the building and the apartments, and the shareholder only owns the shares.


Shareholders exercise decision-making power at the general meeting based on the majority principle.

Normally, housing stock companies hold one general meeting a year, where the management of the company's finances is discussed and the budget is approved and the board is elected.

The board of directors makes the annual maintenance-repair and similar decisions related to maintenance in the company. However, major investments and renovations are decided by a majority decision at the general meeting.

The property manager is chosen by the board and the property manager acts as a contact person for the residents and handles day-to-day matters.

Individual shareholders are protected against unfair decisions of the majority in many ways. Even then, however, it is good to remember that if the individual shareholder's right to possession of the apartment or its use or the consideration payment is not substantially violated, the majority's decision must be satisfied.

Major decisions in housing stock companies are made by the decisions of the majority shareholders. Typical decisions that cause a dispute are fees. The company may make majority decisions at the general meeting on renovations that correspond to the price of the housing stock. If the corrections are necessary, the minority cannot oppose them, even if it leads to having to sell their own shares if they cannot afford the rising fees. This is the situation especially in such housing stock companies where repairs have been made sparingly or they have been left undone. Banks may not even finance such repairs. Bankruptcies of housing stock companies are not an unknown phenomenon. In the company, the shareholders therefore have a reason to participate in the management of matters and to monitor that the board has active and competent people.