HALLITUS


Hallituksen jäsenen vastuuAsunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet ovat usein maallikkoja. Moni kieltäytyy hallituksen jäsenyydestä koska pelkää joutuvansa vastuuseen mahdollisista vahingoista. Vastuun syntyminen on kuitenkin poikkeuksellista.

Tyypillisiä vastuutilanteita:

1. Yleisin syy on varojen valvonnan laiminlyönti vaikka on epäiltävissä, että yhtiön varoja on hävinnyt tai niitä on käytetty väärin.

2. Hallitus ei hoida sille lain mukaan kuuluvia tehtäviä.

3. Hallitus ei hanki tarpeellista asiantuntija-apua korjaushankkeisiin esim. laiminlyödään pätevien suunnittelijoiden käyttäminen tai valvonta riippuen korjaushankkeen laajuudesta.


Usein on siis kysymys korjaustöiden epäonnistumisesta. Yhtiössä suoritettavat korjausrakennushankkeet edellyttävät usein suurta rakennusalan ammattitaitoa. Hallituksen jäsen ei ole henkilökohtaisesti vastuussa rakennustoimien epäonnistumisesta, mikäli hallitus on organisoinut yhtiön korjaustoiminnan asianmukaisesti. Hallitus on toiminut huolellisesti, jos se on hankkinut asiantuntijoita hoitamaan erityisosaamista vaativia tehtäviä.
Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella tehty on tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat.


Hallituksen jäsenten velvollisuuksiin ei pääsäännön mukaan kuulu yhtiön päivittäisen hallinnon hoitaminen eikä yhtiön huollon ja kunnossapitotarpeen jatkuva seuranta. Kyseiset tehtävät kuuluvat isännöitsijälle.

It is often a matter of repair failure. Renovation projects in the company often require a great deal of construction expertise. The Board member is not personally responsible for the failure of the construction work if the Board has properly organized the Company's repair activities. The Board has acted diligently if it has recruited experts to perform specific tasks.
In general, due diligence can be attributed to the fact that the resolution is backed up by appropriate information required by the situation, has been the subject of a consistent decision or action and has not been influenced by conflicts of interest of management.
As a rule, members of the Board of Directors are not responsible for the day-to-day administration of the Company nor for the continuous monitoring of the Company's maintenance and servicing needs. These tasks are the responsibility of the property manager.

Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään AOYL 24:1§ :ssä:

Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään AOYL 24:1§ :ssä:


"Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 11 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

Jos isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä."


Tuottamuksen lisäksi vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää, että muutkin vahingonkorvauksen edellytykset ovat olemassa.
Vahingonkorvaus edellyttää syy-yhteyttä toiminnan ja vahingon välillä. Jos yhtiö on kärsinyt vahinkoa kiinteistön korjausten laiminlyönnin vuoksi, korvattavaa vahinkoa voi olla aiheuttavasta kustannuksesta vain se osuus, joka olisi voitu estää, jos toimet olisi hoidettu asianmukaisesti.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtajan vastuu ei poikkea muiden hallituksen jäsenten vastuusta. Hallituksen jäsenen vastuuta on arvosteltava yksilöllisesti. Jokaisen hallituksen jäsenen osalta on erikseen selvitettävä vastuun edellytysten olemassaolo. Jos kaksi tai useampi hallituksen jäsen on aiheuttanut saman vahingon, vastaavat he yhteisvastuullisesti aiheutetusta vahingosta.


Kysymys on myös kanneoikeuden vanhentumisesta.
Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 10 §:n mukaan kanne on nostettava kolmessa vuodessa siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.
Vahingonkärsijältä edellytetään tavanomaista aktiivisuutta vahingon ja siitä vastuussa olevan selvittämiseksi.
Vanhan asunto-osakeyhtiön aikana on oikeuskäytännössä katsottu, että jos vastuu perustuu hallituksen jäsenen laiminlyöntiin, vanhentumisaika alkaa kulua vasta, kun laiminlyönnillä ei ole enää merkitystä vahingon syntymiselle tai sen määrälle.

Syy-yhteys


Asiassa voi olla kysymys myös väitetyn hallituksen jäsenen tuottamuksen ja vahingon syy-yhteydestä sekä väitetystä vahingosta. Vaatimukset voivat tulla hylätyiksi jo syy-yhteyden epäselvyyden johdosta esim. jos osa vaurioista on vanhoja rakenteellisia vikoja ja osa uuden korjauksen myötätulleita. Jos näitä ei ole eroteltu ja yksilöity ei korvausta voida tuomita vaikka tuottamusta olisikin havaittu.


Katso tapaus Turun hovioikeus 25.4.2017